Obchodné podmienky

 

 

Prevádzkovateľ internetového portálu www.hrackyzdreva.sk

 

Emília Karchová EMKA
Jovsa 258, 072 32
Slovensko

IČO: 37 316 371
DIČ: 1043900253
DIČ DPH: SK1043900253

Firma zaevidovaná v živnostenskom registri pod reg.č. 1424/2000.

Zodpovedná osoba a kontakt

Mgr. Emília Karchová

Tel.č. 0905 605 900

Email: info@hrackyzdreva.sk

 

ORGÁN DOZORU

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Odbor výkonu dozoru

Vrátna 3, P.O.BOX A-35

040 65 KOŠICE 1

 

1) O registrácii

Vyhlasujeme, že zákazníkom poskytnuté údaje slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe v internetovom obchode www.hrackyzdreva.sk a nebudú poskytnuté tretím osobám, ani inak zneužité. Potvrdením registrácie dávate súhlas so zasielaním ponukových emailov z internetového obchodu www.hrackyzdreva.sk. Službu zasielania noviniek emailom môžete kedykoľvek zrušiť na emailovej adrese: info@hrackyzdreva.sk, alebo písomne na uvedenej adrese prevádzkovateľa internetového portálu.

Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od toho momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzatvorením kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka vrátená späť rovnakým spôsobom ako bola uhradená, alebo podľa požiadavky kupujúceho, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

O prijatí objednávky ste automaticky informovaní elektronickou poštou. V detaile každého výrobku je momentálna dostupnosť tovaru, alebo predpokladaná dodacia doba tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo na sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšo termíne dodania.

Storno objednávky

Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom, prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

3) Spôsoby objednávania tovaru

Vyberte si spôsob objednania tovaru:

Objednanie tovaru elektronickou formou (cez internet) odoslaním objednávky.

Objednanie tovaru e­mailom na: info@hrackyzdreva.sk

Objednanie tovaru telefonicky na tel.č. 0905 605 900

4) Odoslanie tovaru, spôsob dopravy a platby

Tovar, ak je na sklade, je odoslaný kupujúcemu do 2­ - 5 pracovných dní odo dňa prijatia objednávky.

Ak tovar na sklade momentálne nemáme, maximálna doba dodania je do 14 - 30 pracovných dní odo dňa prijatia objednávky. (Ak je tovar dostupný u výrobcu, v opačnom prípade Vás budeme bezodkladne informovať o termíne dodania a vybavenia Vašej objednávky.)

Zásielky, ktorých celková suma objednaného tovaru je nižšia ako náklady na doručenie, odosielame výhradne po platbe vopred, prevodom na náš účet, následne po pripísaní čiastky na účet tovar zasielame kupujúcemu do 2-5 pracovných dní, ak je tovar na sklade, v opačnom prípade v dodacej dobe uvedenej pri tovare.

Náklady na dopravu nie sú súčasťou ceny tovaru.

 Spôsob dopravy a platby:

 

Doručenie kuriérskou službou EXPRES KURIÉR Slovenskej pošty - doručenie do 24 hodín od expedície (doručuje sa v pracovné dni), priamo na Vami zadanú adresu.

Dobierka – za tovar zaplatíte v hotovosti pri jeho prevzatí od kuriéra ­ 5,90 €

Platba vopred prevodom alebo vkladom na bankový účet Slovenská sporiteľňa: IBAN účtu: SK7309000000000484079420 ­ 4,90­ €

 

 

Doručenie Slovenskou poštou -­ doručenie do 2-3 pracovných dní na pobočku Slovenskej pošty.

Dobierka – za tovar zaplatíte v hotovosti pri jeho prevzatí od Slovenskej pošty 3,90,-€

Platba vopred prevodom alebo vkladom na bankový účet Slovenská sporiteľňa: IBAN účtu: SK7309000000000484079420 ­ 2,90­ €

V prípade nevyzdvihnutia dobierky si vyhradzujeme právo odmietnuť tomuto kupujúcemu ďalšie objednávky, ktoré si objedná formou dobierky, odoslané budú len objednávky uhradené vopred na účet.

 

5) Zodpovednosť za vady, záruka a reklamačné podmienky

Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru a kupujúci si uplatní reklamáciu bezodkladne u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku. Ak tovar vykazuje chyby, zákazník má právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho v súlade s ustanoveniami §18 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa prostredníctvom reklamačného formulára. Záručná doba na predávané výrobky je stanovená všeobecným právnym predpisom - Občianskym zákonníkom. Záručná doba je 24 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. V balíku vždy nájdete daňový doklad, faktúru, ktorá slúži ako záručný list.

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.hrackyzdreva.sk. Pri uplatňovaní reklamácie je kupujúci povinný predložiť predávajúcemu daňový doklad – faktúru a spolu s reklamovaným tovarom a písomným popisom vady tovaru prostredníctvom reklamačného formulára zaslať na adresu predávajúceho. Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady. Po obdržaní tovaru spolu s dokladom o kúpe a písomnej reklamácii je predávajúci povinný do 30 dní písomne oboznámiť kupujúceho s výsledkom vybavenia reklamácie.

Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru spôsobené:

nesprávnym zaobchádzaním

mechanickým poškodením

skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach, nakoľko ide o prírodný materiál

 

6) Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru a v takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal a to v nepoškodenom stave. Predávajúci vráti sumu za tovar v lehote do 10 pracovných dní od obdržania zásielky a to rovnakým spôsobom ako bola suma uhradená, alebo spôsobom podľa požiadavky kupujúceho.

Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Ako vrátiť tovar

zásielka musí byť kompletná a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodaní

k tovaru priložte doklad o kúpe

tovar starostlivo zabaľte, aby nedošlo k poškodeniu počas prepravy

neposielajte tovar na dobierku!

doporučujeme Vám tovar poistiť

peniaze Vám budú vrátené do 10 pracovných dní od obdržania zásielky a to rovnakým spôsobom ako bola suma uhradená, alebo spôsobom podľa Vašej požiadavky.

7.) Alternatívne riešenie sporov (ARS)

Dňom 1. februára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi.  Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a  predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.

Odkaz na platformu ARS: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe:  ars@soi.sk 

Adresa na doručovanie: Slovenská obchodná inšpekcia 
ústredný inšpektorát 
Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov 
Prievozská 32, p. p. 29 
827 99 Bratislava 27 

8) Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami predaja a že s nimi súhlasí.

 

9) PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

PODMIENKY  OCHRANY  OSOBNÝCH  ÚDAJOV

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.hrackyzdreva.sk(ďalej len www.hrackyzdreva.sk):

www.hrackyzdreva.sk

Mgr.Emília Karchová

072 32 Jovsa 258 

IČO: 37 316 371

IČ DPH: SK1043900253

 

Prevádzkovateľ v súlade s nariadením EPaR EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, spracúva osobne údaje zákazníkov za účelom:

 

 1. Spracovania objednávky, vystavenia daňového dokladu a vedenia reklamácii v internetovom obchode hrackyzdreva.sk v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefón, číslo bankového účtu, podpis).

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu , že spracúvanie osobných údajov je povolené v zmysle Článku 6 ods.1 pism.b  všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

 

V zmysle Článku 6 ods.1 pism.b  všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

 1. Marketingu a to formou:
 • Zasielania newsletter správ na e-mailovú adresu a to prihlásením sa zákazníka do mailing listu na stránkach internetovéhoobchodu hrackyzdreva.sk v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa).
 • Účasti na reklamných kampaniach (akciách), vedených na stránkach internetového obchodu hrackyzdreva.sk, alebo formou letákov v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefón, podpis).
 • Návštevník internetového obchodu sa môže prihlásiť k odberu noviniek priamo zadaním svojej mailovej adresy do políčka „Prihláste sa na odber noviniek...“ uvedenom na stránkach hrackyzdreva.sk alebo ako kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle Článku 6 ods.1 pism.a všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Zrušenie súhlasu pri zasielaní newsletter správ je možné vykonať aj elektronicky a to odhlásením sa z mailing listu. Automatické odhlásenie je zobrazené v spodnej časti newsletter správy, ktorá vám príde na vami zadanú e-mailovú adresu. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

 

Prevádzkovateľ prehlasuje, že:

 1. Spracované osobné údaje dotknutých osôb použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít.
 2. Nevyužívaním zasielania newsletter správ nevzniká hrozba odmietnutia zmluvného vzťahu.

 

Spoločné ustanovenia:

Osobné údaje, ktoré poskytujete prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného formulára alebo priamej objednávky musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa.

 

Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom vaše práva sú upravené všeobecnom Nariadení EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať:

Právo na prístup

 • Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame.Vo väčšine prípadov vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nie je z Vašej strany požadované inak. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na nápravu

 • Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie

 • Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracovania

 • Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov

 • Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo  namietať

 • Máte právo namietať voči spracovaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch (napríklad osobné údaje spracúvame na účel bezpečnosti siete a infraštruktúry). V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracovanie a vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním

 • Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre Vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Spoločnosť zvyčajne nepoužíva v kontexte zamestnávania automatizované rozhodovanie alebo profilovanie.

Právo odvolať súhlas

 • Vo väčšine prípadov Vaše osobné údaje nespracúvame na základe Vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o Váš súhlas požiadame. V prípadoch, kedy to urobíme, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním Vašich osobných údajov. ( napr. Fotografia)

 

Právo podať sťažnosť

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na linke: 0917811766, poslaním e-mailu na adresu: info@hrackyzdreva.sk, alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla prevádzkovateľa alebo na korešpondenčnú adresu: Hracky z dreva, Emília Karchová, 072 32 Jovsa 258.

 

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,  https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;  tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.  

 

 

Tretie strany:

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám a sprostredkovateľom, t.j. subjektom spolupracujúcim s prevádzkovateľom, ktorými sú napríklad prepravné a doručovacie spoločnosti. Aktuálny zoznam týchto subjektov je nasledujúci:

 

 1. Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 803/S.

 

Tieto podmienky ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.